«دوربین ناشناس» برنامه جدیدی است که از هوش مصنوعی برای ناشناس کردن سریع افراد در عکس ها و فیلم ها استفاده می کند. الگوریتم های تشخیص چهره، در سال های...